Koszyk 0,00 zł

Logowanie | Rejestracja

Wymiany, zwroty, reklamacje

Wyciąg z regulaminu sklepu na temat zwrotów i reklamacji:

 

§6 Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

6.1. KUPUJĄCY, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni ustalonym w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ww. ustawy.

6.2. W przypadku pozostałych KUPUJĄCYCH, nieposiadających statusu konsumenta obowiązują zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami punktu 6.1. i 6.2. niniejszego regulaminu, zobowiązany jest do zwrotu SPRZEDAWCY zamówionych produktów oraz pokrycia kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY zobowiązany jest dokonać zwrotu faktury VAT lub paragonu dokumentującego sprzedaż oraz dołączyć do niej pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z informującą o przyczynie odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej ceny do chwili spełnienia niniejszego obowiązku.

6.5. KUPUJĄCY w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zwrotu zakupionych towarów, w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania, muszą znajdować się w stanie nienaruszonym. W przypadku naruszenia stanu produktów, uprawnienie KUPUJĄCEGO do odstąpienia od umowy będzie wyłączone.

6.6. Zwrot uiszczonej przez KUPUJĄCEGO ceny, z zastrzeżeniem punktów 6.4. i 6.5., nastąpi w sposób określony przez KUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT (paragonem) dokumentującą zakup. Zwrotowi na rzecz KUPUJĄCEGO nie podlegają opłaty za dostarczenie zamówionych produktów.

§7 Miejsce i sposób składania reklamacji

7.1. KUPUJĄCY składa reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych produktów, w przypadku wad dostarczonych produktów, opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia:
a) pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCY;
b) w formie maila na adres e-mail: biuro@colorblast.pl

7.2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady produktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.

7.3. SPRZEDAWCA rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.

7.4. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczonych produktów KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY. W takim przypadku SPRZEDAWCA dostarczy KUPUJĄCEMU nowy niewadliwy produkt zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego, niewadliwego produktu będzie niemożliwe, SPRZEDAWCA zwróci KUPUJĄCEMU uiszczoną przez niego cenę.

7.5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

7.6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego. Produkt należy wtedy odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji.

Wyłączny importer na Polskę:

Helmark
ul. Łabiszyńska 21a lok.B
03-204 Warszawa
biuro@colorblast.pl

projekt i wykonanie: MaxDesign & NET-atak.pl