Koszyk 0,00 zł

Logowanie | Rejestracja

Regulamin sklepu

REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO www.colorblast.pl


§1 Regulamin

1.1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów marki ORLY za pośrednictwem sklepu internetowego colorblast.pl.

1.2. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym ORLYBEAUTY jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją regulaminu.

§2 Definicje

2.1. SPRZEDAWCĄ jest Firma Helmark Helena Beli wyłączny importer marki Orly na terenie Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Łabiszyńska 21a lok. B NIP 524-224-51-85.

2.2. SKLEPEM jest witryna internetowa umieszczona na stronie www.colorblast.pl przy pomocy, której można dokonywać zakupów towarów marki ORLY oferowanych przez ORLYBEAUTY, przez 24 godziny na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego.

2.3. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkty oferowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

2.4. KATALOGIEM jest zestawienie ofert na wybrane towary dystrybuowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

§3 Zasady sprzedaży

3.1. KUPUJĄCY składa zamówienie poprzez:

a) wybór jednego lub kilku produktów znajdujących się w SKLEPIE:

b) prawidłowe wypełnienie formularza adresowego i zamówienia,

c) automatyczne przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „złóż zamówienie”.
d) Profesjonaliści po zakupie proszeni są o przesłanie drogą mailową, faksem lub pocztą na adres SPRZEDAWCY dyplomu ukończenia szkolenia z zakresu pielęgnacji paznokci lub niezbędnych danych swojego Salonu do wystawienia faktury VAT.

3.2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO, w tym zwłaszcza: imię i nazwisko kupującego, adres do wysyłki, nr telefonu kontaktowego adres mailowy.

3.3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości np. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

3.4 Zamówienia można składać przez całą dobę, jednak zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

3.5. SPRZEDAWCA nie ponosi wobec KUPUJĄCEGO odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Poczty Polskiej.

3.6 W przypadku niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak wystarczającej ilości zamówionych ilości produktów w magazynie, SPRZEDAWCA telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie KUPUJĄCEGO o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. KUPUJĄCY w takiej sytuacji jest uprawniony do nie zaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

3.7. SPRZEDAWCA oświadcza, że obowiązującą KUPUJĄCEGO ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena podana w SKLEPIE w dniu złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

3.8. W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz.

3.9. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

§4 Zasady dostarczania zamówień

4.1. SPRZEDAWCA dostarcza zamówione produkty pod adres wskazany przez KUPUJĄCEGO w formularzu zamówienia.

4.2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki zamówionych produktów.

4.3. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze.

§5 Formy płatności

5.1. KUPUJĄCY uiszcza opłatę za dostarczenie zamówionych produktów w formie:

a) przelewu lub kartą kredytową

b) za pobraniem

5.2. KUPUJĄCY otrzyma fakturę VAT lub paragon dokumentującą sprzedaż wraz z przesyłką zawierającą zamówione towary.

§6 Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

6.1. KUPUJĄCY, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni ustalonym w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ww. ustawy.

6.2. W przypadku pozostałych KUPUJĄCYCH, nieposiadających statusu konsumenta obowiązują zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami punktu 6.1. i 6.2. niniejszego regulaminu, zobowiązany jest do zwrotu SPRZEDAWCY zamówionych produktów oraz pokrycia kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY zobowiązany jest dokonać zwrotu faktury VAT lub paragonu dokumentującego sprzedaż oraz dołączyć do niej pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z informującą o przyczynie odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej ceny do chwili spełnienia niniejszego obowiązku.

6.5. KUPUJĄCY w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zwrotu zakupionych towarów, w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania, muszą znajdować się w stanie nienaruszonym. W przypadku naruszenia stanu produktów, uprawnienie KUPUJĄCEGO do odstąpienia od umowy będzie wyłączone.

6.6. Zwrot uiszczonej przez KUPUJĄCEGO ceny, z zastrzeżeniem punktów 6.4. i 6.5., nastąpi w sposób określony przez KUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT (paragonem) dokumentującą zakup. Zwrotowi na rzecz KUPUJĄCEGO nie podlegają opłaty za dostarczenie zamówionych produktów.

§7 Miejsce i sposób składania reklamacji

7.1. KUPUJĄCY składa reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych produktów, w przypadku wad dostarczonych produktów, opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia:
a) pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCY;
b) w formie maila na adres e-mail: biuro@colorblast.pl

7.2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady produktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.

7.3. SPRZEDAWCA rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.

7.4. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczonych produktów KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY. W takim przypadku SPRZEDAWCA dostarczy KUPUJĄCEMU nowy niewadliwy produkt zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego, niewadliwego produktu będzie niemożliwe, SPRZEDAWCA zwróci KUPUJĄCEMU uiszczoną przez niego cenę.

7.5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

7.6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego. Produkt należy wtedy odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji.

§8 Postanowienie końcowe

8.1. W przypadku, gdy KUPUJĄCY posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zmianami).

8.2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo dowolnej zmiany cen podanych w KATALOGU w każdym terminie. KATALOG nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

8.3. Dane osobowe KUPUJĄCYCH są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ.

8.4. SPRZEDAWCA zapewnia KUPUJĄCYM wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostać przekazane uprawnionym organom.

8.5. Produkty zawarte w KATALOGU oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi. SPRZEDAWCA oświadcza, iż posiada prawo posługiwania się znakami towarowymi w celu reklamy, promocji i dystrybucji produktów bez uszczerbku dla praw wyłącznych do znaków towarowych przysługujących innym podmiotom. KUPUJĄCY zobowiązuje się do poszanowania praw do znaków towarowych przysługujących SPRZEDAWCY oraz innym podmiotom, który produkty znajdują się w KATALOGU.

8.6. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.colorblast.pl. Domniemywa się, że KUPUJĄCY składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i że w pełni akceptuje jego treść.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO  www.colorblast.pl

1.    Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.    Administratorem Danych Osobowych jest: Helmark Helena Beli, ul. Łabiszyńska 21a lok. B, 03-204 Warszawa, nip: 524-224-51-85

3.    W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

•    Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz mieć możliwości kontaktu z Tobą
•    Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru
•    Nr telefonu – czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie
•    Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową.
•    Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
•    Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4.   Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

•    Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
•    Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

5.    Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6.    Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

7.    Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego lub prześlij email pod adres sklep@colorblast.pl

Wyłączny importer na Polskę:

Helmark
ul. Łabiszyńska 21a lok.B
03-204 Warszawa
biuro@colorblast.pl

projekt i wykonanie: MaxDesign & NET-atak.pl